tìm hiểu bảo tàng cội nguồn

Tìm hiểu Bảo tàng cội nguồn Phú Quốc

Tìm hiểu Bảo tàng cội nguồn Phú Quốc Tìm hiểu Bảo tàng cội nguồn Phú Quốc

Bộ sưu tập về đất nước và con người Phú Quốc qua các thời kỳ, với 300 thư mục, tài liệu tiếng Anh, Việt, Pháp là cơ sở dữ liệu để tìm hiểu, nghiên cứu khái quát về lịch sử Phú Quốc suốt quá trình gìn giữ, xây dựng và bảo vệ của người dân ...